HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: JoJogrel Dular
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 17 April 2013
Pages: 73
PDF File Size: 14.5 Mb
ePub File Size: 1.9 Mb
ISBN: 303-9-44657-951-8
Downloads: 23161
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kaziran

Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens wees? Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer, aan U onderwerp a. Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het a.

Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie? Ons het dit dus hoogs noodsaaklik geag om hieraan, as die belangrikste element van ons regering, behoorlik aandag te gee, die verkeerdheid en ongelykheid af te skaf en noodsaaklike verbetering aan te bring.

Wat verstaan jy onder die woordjie: Dat moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid, sal weier as wat ons vaders ons aardse dinge ontse a.

Heidelbergse Kategismus

Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat, ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie d. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus?

Wat eis God in die sesde gebod? Inteendeel, sy toorn is verskriklik, a sowel oor die erfsonde hfidelbergse oor die sonde wat ons self doen. Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Only a strong vision, able leadership from all parties within the church and a rediscovery of the redeeming power of the cross and of the resurrection as basic doctrinal tenets, also kategismjs by the HC, can save the DR Church from an ever moving downward spiral.

Tweedens word ons nou ook deur sy krag tot ‘n nuwe lewe opgewek b.

Tweedens is Hy ook aan my gegee b sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade cmy troos d en ewig by my bly e. Wat is die vierde bede? Wat verstaan jy onder: Services on Demand Article. Nee, want om ‘n regte eed te sweer, beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer a. Die jeug moet van die begin af in die eerste plek opgevoed word in die suiwere en ook eenvormige leer van die heilige evangelie en in die regskape kennis van God, en voortdurend daarin geoefen word.

  ARTE EDUCACION Y DIVERSIDAD CULTURAL CHALMERS PDF

Watter troos gee die “opstanding van die vlees” aan jou? Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met ‘n gelowige hart j aanneem. Ons dood is nie ‘n betaling vir ons sondes nie amaar slegs ‘n afsterwe van die sondes en ‘n deurgang tot die ewige lewe b.

Acta Theologica

Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie. Afrikaans pdf Article in xml format Article references How to cite this article Automatic translation. Omdat ek deur die geloof ‘n lid van Christus is b en daardeur deel aan sy salwing het c sodat ek sy Naam kan bely dmyself as ‘n lewende dankoffer aan Hom kan toewy e en in hierdie lewe met ‘n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry f en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer g. Dat nie alleen my siel hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie amaar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word b.

Deels word dit glad nie gedoen nie, deels nie eenvormig nie en volgens geen vaste, sekere en duidelike leerboek nie, maar volgens elkeen se eie plan en goeddunke. Die groot probleem was dat al die mense van daardie tyd nog in die Rooms-Katolieke Kerk gebore is en grootgeword het en geleer het uit hierdie Kerk se leer.

Hoe word hierdie gebooie ingedeel? Daarom verseker i Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe j. Is God dan nie ook barmhartig nie? Gegee te Heidelberg op Dinsdag die negentiende dag van Januarie, in die jaar duisend vyfhonderd drie en sestig na die geboorte van Christus ons liewe Heer en Saligmaker.

Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde katehismus aan My. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Waarom word die Seun van God genoem: Wat is die derde bede? Dat Hy ons Middelaar is aen met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek b.

  DP-301P MANUAL PDF

Waarom word daar bygevoeg: Ja seker awant geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie.

Some features of this site may not work without it. Hy verbied ook alle gierigheid f en alle misbruik en verkwisting van sy gawes g. Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur c deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na kategisjus op die aarde is nie d. Wat is ‘n ware geloof? Amen sien endnoot 1. Dit was dus dringend noodsaaklik vir die kerkhervormers om kort en eenvoudige samevattings van die hoofpunte van die suiwer Christelike leer wat uit die Bybel geput is, op te stel en om die lidmate daaruit op te voed in die regte kennis en vrees van die Hheidelbergse en van sy saligmakende Woord as die enigste fondament van alle deugde en gehoorsaamheid.

Vir byna al die jare was die Kategismus of die direkte bron of die basis van heidelbergxe kategetiese onderrig van ons kerke en ons gebruik dit vandag nog in ons kategismusprediking.

Slegs een van twee dinge is immers moontlik: Tweedens kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie b. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b. It will become clear that both these nineteenth and twenty-first kateegismus developments had their own unique contexts.

Hierdie gebruik om die kategese te bedryf, wat sy oorsprong het in die bevel van God, het in die Christelike kerk bly bestaan totdat die ellendige Satan deur die antichris, die pous, ook hierdie goeie instelling, net soos alle ander, verbreek en in die plek daarvan die smeerwerk, belediging en ander gruwels gesit het wat hy die vormsel noem.

Nee, want eerstens wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie a. Eerstens dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het a.